صنايع غذايي ويك ( شركت گل عسل )

WEEK FOOD INDUSTRIES ( GOLASAL CO.)

             

توليد كننده انواع ويفر تافي بيسكويت كيك شكلات و آبميوه

Producer of different kinds of Biscuit , Wafer , Toffee , Chocolate , Cake & Juice

             

                            فارسي       English                                                                         

                                           

 همه روز روزه بودن،همه شب نماز خواندن همه ساله حج نمودن،سفر حجاز كردن شب حمعه ها نخفتن،به خدا نياز گفتن زوجود بي نيازش طلب نياز كردن

زمعابد و مساجد همه اعتكاف جستن زمناهي و ملاهي همه اعتراض كردن زمدينه تا به كعبه سرو پابرهنه رفتن زدو لب به لبيك به وظيفه باز كردن

  به خدا كه هيچ يك را ثمر آنقدر نباشد كه به روي نا اميدي در بسته باز كردن.

                                                                                                                                                     شيخ بهايي